Critics Night met Sam Jacob, Eric Kluitenberg, Edwin Gardner, Marit Overbeek & Levien Nordeman

17 oktober Het Nieuwe Instituut, Rotterdam

“How can culture exist in a stream of Photoshopped incontinence?”, was de retorische vraag die Sam Jacob stelde in zijn column voor het e-zine Dezeen. (Nederlandse vertaling op ArchiNed). Sites als Dezeen hebben de sluizen geopend voor een dagelijkse vloedgolf van berichten over design en architectuur. Oneindig veel projecten komen tot ons via een set van verleidelijke beelden, vergezeld van evenzo gladde persteksten. Nog nooit was het zo gemakkelijk om je werk aan de wereld te tonen.

Met hun format hebben sites als Dezeen een verdienmodel ontwikkeld waarbij ze zich verlost hebben van de dure, persoonlijke en geëngageerde geschreven kritieken. Vakredacteuren zijn verworden tot trendspotters. In al dit geweld lijkt architectuur- en designkritiek te zijn gereduceerd tot een systeem van ‘likes’, ‘hits’ en ‘retweets’. Maar bieden internet en twitter daarnaast niet ook ruim baan aan allerlei nieuwe vormen van kritische reflectie? Is de genetwerkte omgeving bijvoorbeeld niet juist de plek voor publieksparticipatie en voor een kritiek die gemakkelijker tussen en over de grenzen van de klassieke ontwerpdomeinen beweegt? Kortom, wat winnen en verliezen we in dit digitale tijdperk? Waar liggen de kansen voor de kritiek, en wat zijn de valkuilen? Deze vragen stonden centraal in een interactieve avond die werd georganiseerd door ArchiNed, Designplatform Rotterdam en Het Nieuwe Instituut.

Naar aanleiding van zijn column op Dezeen gaf Sam Jacob (FAT Architecture – architect, criticus en hoogleraar architectuur aan UIC) tijdens deze avond een voordracht over kritiek in het digitale tijdperk. Eric Kluitenberg (Institute of Network Cultures – theoreticus, schrijver en docent) schetste een context door specifiek in te gaan op de media-ontwikkeling zelf, en op het fenomeen van massa-participatie binnen de productie van niet-professionele mediavormen. Edwin Gardner (Monnik – schrijver, onderzoeker en architect), Marit Overbeek (coördinator online bouw en blogger, twitteraar) en  Levien Nordeman (Willem de Kooning Academie – docent en onderzoeker nieuwe media en cultuur) wezen ons door middel van voorbeelden de weg naar nieuwe vormen van kritiek. Lucas Verweij modereerde de avond.

Een verslag van de avond is gepubliceerd op ArchiNed: Marieke Hillen, Wij zijn allen Reyner Banhem (7 november 2013)

___________________

Critics Night with Sam Jacob, Eric Kluitenberg, Edwin Gardner, Marit Overbeek and Levien Nordeman
17 October 2013 Het Nieuwe Instituut, Rotterdam

‘How can culture exist in a stream of Photoshopped incontinence?’ That was the rhetorical question in Sam Jacob’s column for e-zine Dezeen. Sites such as Dezeen have opened the floodgates to a daily inundation of messages and reports about design and architecture. Countless projects are fed to us through sets of enticing images accompanied by slick press write-ups. Never before has it been so easy to show off your work to the rest of the world.

The format of sites such as Dezeen has made it possible for them to develop an earning model where they have purged themselves of expensive, personal and earnestly written criticisms. Editors have become little more than trend spotters. Amidst everything that is being thrown at us, architecture and design criticism appears to have been reduced to a series of likes, hits and retweets. Yet perhaps the Internet and Twitter also offer opportunities for new forms of critical reflection. For example, is the networked environment in fact not the perfect place for public participation and for criticism that moves more easily between and across the lines of the traditional design domains? In short, what have we lost in this digital era, and what have we gained? What opportunities are there for criticism, and what are the hazards? These were the questions  discussed during an interactive session organised by ArchiNed, DesignPlatform Rotterdam and The New Institute.

Sam Jacob (FAT Architecture – architect, critic and Professor of Architecture at UIC) gave a presentation at the event, based on his column on Dezeen, about criticism in the digital era. Eric Kluitenberg (Institute of Network Cultures – theoretician, writer and lecturer) sketched a context by specifically addressing the developments in the media, and the phenomenon of mass participation in the production of non-professional media forms. Edwin Gardner (Monnik – writer, research and architect), Marit Overbeek (coordinator of online construction, blogger and tweeter) and Levien Nordeman (Willem de Kooning Academy – lecturer and researcher in the field of new media and culture) used examples to show us the way toward new forms of criticism. Lucas Verweij was the moderator for the evening.

< terug naar archief